Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Změny v Územním plánu města


  NÁZOR:

  Překvapilo mne

  Na červnovém zasedání zastupitelstva při nezvyklé účasti obecenstva byla projednána spousta záležitostí. Byl tu však jeden bod, který mne doslova zvedl ze sedadla a znechucen jsem odešel k domovu.

  Tím výše zmíněným bodem byla dodatečná změna územního plánu.

   

  Řeknete si, že na tom přece není nic špatného. Jenže má to jeden velký zádrhel. O změnu zažádal zastupitel města. Což samo o sobě budí zvýšenou pozornost. Dalším stínem je to, že zastupuje stranu, která dnes tvrdí, jak za nich bylo vše dobré a nejlepší. Hlavně také tlučou do hlavy mladým, jak u nás teď kvete korupce a jak se proti ní snaží bojovat. Pokud by o změnu zažádal jako každý jiný občan, nemá proti tomu vůbec nic. Ale jako zastupitel? Měl by jít příkladem pro ostatní občany a nežádat obecní majetek k odkoupení. Na pusu se to pěkně bojuje proti korupci, ale skutečnost je jiná. Žádost zastupitele neměla být vůbec projednána ani schválena. Pro každého zastupitele by měl být obecní majetek tabu. Nebo by se měl při podání žádosti vzdát svého mandátu. Nechci nikoho obviňovat z nekalých skutků, ale o dodatečné změně se prostě hlasovat nemělo.

  Karel Beránek

   

   

  REAKCE:

  Vysvětlení problematiky podává Ing. Filip Takáč z Odboru výstavby a územního plánování MÚ Vimperk:

  Dotaz k projednávaném bodu na zasedání zastupitelstva města Vimperk dne 24. června 2013 týkající se pořízení změny č.2 ÚP Vimperk

  Město Vimperk má schválený územní plán od června 2011. Územní plán je dokument, který se zpracovává podle §§ 43 a násl. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

   

  Územní plán je koncepční materiál, který může být v průběhu své platnosti aktualizován mj. z vlastního podnětu (na základě požadavků města) nebo na základě požadavků fyzických nebo právnických osob, např. požadavky na rozšíření stávajících nebo vymezením nových ploch k zástavbě. Podle § 44 stavebního zákona může mj. občan obce či fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, podat návrh na pořízení změny územní plánu.

   

   

  Předmětem jednání na červnovém zasedání zastupitelstva byla žádost Františka Řehoře, občana města Vimperk, v současné době zastupitele města, o zařazení jeho pozemku, který má v soukromém vlastnictví od roku 2006 v Hrabicích, do zastavitelných ploch. Město tento pozemek nikdy nevlastnilo. Žádost Františka Řehoře obdržel Městský úřad Vimperk poté, kdy dva občané našeho města podali návrh na pořízení změny č. 2 ÚP Vimperk, spočívající v zařazení svých pozemků do ploch umožňujících výstavbu rodinného domu. Jejich návrhy byly projednány na květnovém zasedání zastupitelstva města a bylo přijato usnesení o projednání pořízení změny č. 2 Územního plánu Vimperk na červnovém zasedání zastupitelstva města, z důvodu prověření pravděpodobnosti možného rozšíření zastavitelných ploch. Na základě tohoto usnesení požádal František Řehoř o zařazení svého pozemku do případné změny č. 2.

   

   

  V průběhu měsíce června zastupitel města odpovědný za Územní plán (ÚP) Vimperk a referent úřadu územního plánování prověřili možnosti pořízení změny č. 2 ÚP Vimperk a možné varianty pro realizaci staveb rodinných domů nejprve projednali s žadateli. Jeden z žadatelů trval na projednání své žádosti na zastupitelstvu a pořízení změny č. 2 ÚP Vimperk. František Řehoř podal na úřad územního plánování návrh na pořízení změny územního plánu. Pořizovatel po převzetí tohoto návrhu, který splňoval předepsané náležitosti (tedy i tu, že je vlastníkem pozemku na území města), jej posoudil a se svým stanoviskem bezodkladně předložil k rozhodnutí zastupitelstvu města. František Řehoř se navíc při hlasování o pořízení změny územního plánu eticky zdržel hlasování. Postup při schvalování pořízení změny územního plánu byl tedy plně v souladu se stavebním zákonem.

   

   

  Zastupitelé města před svým rozhodováním byli ze strany pořizovatele (úřad územního plánování) upozorněni na úskalí pořízení změny č. 2 ÚP Vimperk ve vztahu ke stavebnímu zákonu a pravidlům pro pořízení změny. Pořizovatel upozornil zastupitele na případné komplikace pořizování změny ÚP, které mohou vést až k nevydání ÚP. Konečné rozhodnutí o pořízení změny ÚP je však plně v kompetenci zastupitelstva, které rozhodlo změnu č. 2 ÚP Vimperk pořídit.

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 Filip Takáč 2013-07-24 08:23
  Součástí usnesení č. 559 ze dne 24.06.2013, kterým ZM rozhodlo pořídit tuto změnu je i ustanovení, že žádosti fyzických a právnických osob budou posuzovány pouze za předpokladu uhrazení nákladů na pořízení změny. Město Vimperk tedy nebude stát změna č. 2 ÚP Vimperk ani korunu.
  Citovat
   
   
  #2 Josef Šlemar 2013-07-24 08:01
  Zpravidla hradí náklady sama obec. Pokud ale změny ÚP vyplývají ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj. Pokud pořízení změny územního plánu vyvolá fyzická (občan) nebo právnická osoba (obchodní společnost – investor), může obec požadovat částečnou nebo úplnou úhradou nákladů od těchto osob. Náklady spojené s projednáním (např. veřejné projednání) ÚP hradí obecní úřad. Náklady na pořízení změny ÚP hradí tyto osoby i tehdy, pokud ke schválení navrhované změny nakonec nedojde.
  Citovat
   
   
  #1 Jaroslav 2013-07-23 13:21
  Každá změna již schváleného územního plánu stojí nemalé peníze - desítky tisíc Kč. Zajímalo by mne, zda tuto změnu zaplatí město nebo žadatel.
  Citovat