Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zajímavá příležitost - 2 pracovní místa


   

  Městský úřad Kašperské Hory

  OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 312/2002 Sb.),

   

  MZDOVÁ(Ý) A FINANČNÍ ÚČETNÍ

   

  Nástup: od 1. 9. 2020 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce; 1,0 úvazku

  Platová tř. 8-10 dle NV 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

   

  Hlavní náplň práce:

  • komplexní zajištění mzdové agendy včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů;
  • vyúčtování služeb spojených s užíváním městských bytů, platby bytového a nebytového hospodářství;
  • zajištění pokladní agendy města a správa hřbitova.

   

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

  Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

   

  Zájemce podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis uchazeče.
  • platný e-mailový a telefonický kontakt.

   

  K přihlášce uchazeč doloží:

  • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • souhlas se získáním, zpracováním a uchováním osobních údajů.

   

  Přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zaslat na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu, v označené obálce „VŘ MZDOVÝ ÚČETNÍ-NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 19. 6. 2020 do 12 hodin.

   

                                                                             

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Městský úřad Kašperské Hory

  OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

   

   

   

  Tajemnice Městského úřadu Kašperské Hory vyhlašuje,

  v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na obsazení místa úředníka / úřednice

   

  referent/ka odboru vnitřních věcí pro obsazení kumulované pozice:

  MATRIKÁŘ(KA) / agenda podatelny

   

  Nástup: od 1. 9. 2020 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce; 1,0 úvazku

  Platová tř. 9 dle NV 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

   

  Hlavní náplň práce:

  • komplexní výkon státní správy na úseku matriky v rámci přenesené působnosti na pověřeném úřadu dle platné legislativy;
  • zajištění agendy podatelny (evidence dokumentů, spisová služba, archivní služba), zajištění služeb Czech Point

  Výhodou:

  -        matriční zkouška dle zákona o matrikách

  -        praxe na městském nebo obecním úřadě

  -        znalost problematiky samosprávy a státní správy

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

  Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

   

  Zájemce podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis uchazeče.
  • platný e-mailový a telefonický kontakt.

   

  K přihlášce uchazeč doloží:

  • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • souhlas se získáním, zpracováním a uchováním osobních údajů.

   

  Přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zaslat na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu, v označené obálce „VŘ MATRIKA – NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 19. 6. 2020 do 12 hodin.

   

   

                                                                              

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sdílet