Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Oprava ulice T. G. Masaryka potrvá 8 měsíců


   

  Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka v Sušici bude zahájena 4. května 2020, potrvá 8 měsíců, stát bude téměř 32 milionů korun

   

   

  Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka, Sušice

  Vyšlo v Sušických novinách 10. 4. 2020

   

  clanek-sn rekonstrukce-tgm 3-2020 objizdna-trasa

   

   

   

  Proč?

  Ulice T. G. Masaryka je silnice II. třídy (číslo 169), která tvoří hlavní průtah Sušicí a pravděpodobně je i dopravně nejvytíženějším silničním úsekem v našem městě. Díky stále rostoucímu dopravnímu zatížení a současně vysoké koncentraci chodců se komunikace stává stále více rizikovou z pohledu bezpečnosti provozu, každým rokem se navíc viditelně zhoršuje i její technický stav, což má za následek nejen snížení bezpečnosti provozu, ale i další projevy snižující komfort, jako například zvýšený hluk, otřesy, prašnost, kaluže, riziko havárie a poškozování technické infrastruktury pod komunikací.

   

  Kdo to zaplatí?

  Z důvodů uvedených výše město Sušice v roce 2017 iniciovalo spolupráci s Plzeňským krajem, resp. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., a od té doby obě organizace společně pracují na záměru kompletní rekonstrukce úseku od okružní křižovatky u Daliborky po již opravené nábřeží Karla Houry. Plzeňský kraj bude investovat do rekonstrukce vlastního tělesa komunikace, která je v jeho vlastnictví a na které prostřednictvím své organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. provádí údržbu. Ostatní investice, které jsou popsány níže, připadnou městu.

   

  Vzhledem k významu komunikace, složitým místním podmínkám a plánovanému rozsahu rekonstrukce jde o jednu z nejsložitějších stavebních akcí ve městě za posledních několik let. Ke společné realizaci spolu s Plzeňským krajem město přikročilo zejména proto, aby bylo dosaženo komplexního řešení, tj. bylo zohledněno maximum požadavků provozních, technických a byla odstraněna provozní a bezpečnostní rizika. Společné řešení navíc maximalizuje efektivitu vynaložených prostředků z rozpočtu města i kraje a minimalizuje časovou náročnost akce. I tak rekonstrukce na dlouhou dobu výrazně ovlivní dopravu ve městě a také podnikatele a obyvatele ulice a nejbližšího okolí.

   

  Jak bude ulice vypadat po rekonstrukci?

   

  Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka je připravena v podobném duchu, v jakém bylo v minulosti ve městě rekonstruováno již několik podobně významných ulic nebo jejich částí: v letech 2010 – 2011 nábřeží Karla Houry, v letech 2016 - 2017 pak ulice Volšovská, v roce 2018 úsek ulice Lerchova (u základní umělecké školy), letos bude dokončena ulice Hájkova, kde práce začaly v loňském roce.

   

  Uliční prostor je daný historicky, fyzicky je vymezený okolní poměrně úzce sevřenou zástavbou, navíc se velká část ulice nachází v městské památkové zóně a přímo navazuje na historické jádro města. Funkce ulice v řádu dopravy města musí být rovněž zachována. Není zde tedy prostor provádět rozsáhlé změny. Nejdůležitější úpravou, ze které vychází veškerá další opatření, je sjednocení základní šířky komunikace na 7,0 m (tzv. homogenizace jízdního profilu), čímž se naváže na již opravené nábřeží Karla Houry. Popsaná změna zajistí zvýšení bezpečnosti, komunikace bude splňovat podmínky příslušných předpisů, řidiči budou více motivováni k dodržování průjezdních rychlostí a ke zvýšení kázně parkování. To vše by mělo vést k bezpečnějšímu pohybu vozidel a pěších, včetně osob s omezenou schopností pohybu.

   

  S výše popsaným technickým opatřením přímo souvisí i úprava a zásah do řešení parkovacích a odstavných ploch, které budou uvedeny do souladu se stále se zpřísňující legislativou.

   

  Na domy podél ulice je zpracováno statické posouzení, tzv. pasport, podle kterého byly identifikovány možné poruchy na nemovitostech, způsobené dlouhodobým provozem na komunikaci. Součástí rekonstrukce ulice je i částečně statické zajištění určených rizikových objektů.

   

  Podél soklu všech domů při chodnících bude založena dodatečná hydroizolační fólie, což omezí působení vody na založení objektů, ze stejného důvodu budou do kanalizace odvedeny dešťové svody, které dosud ústí na chodník a zejména v zimě mohou způsobovat problémy pro chodce i dopravu.

   

  Výrazné úpravy se dočkají místa, kde komunikaci kříží chodci (přechody a místa pro přecházení), která v současné době nejsou optimálně řešena z pohledu umístění, bezpečnosti a technického řešení. Nejviditelnější změnou bude nový přechod pro chodce před hotelem Svatobor.

   

  Chodníky budou nově dlážděny žulovou mozaikou a od komunikace odděleny žulovými obrubníky. Před sokolovnou bude nástupní rozšířená plocha vyvedena z velkoformátových žulových desek.

   

  V ulici bude rovněž obnovena technická infrastruktura. Dojde k úplné výměně obou tras vodovodu, budou opraveny kanalizační šachty a bodové závady kanalizačních řadů, budou použity tzv. samonivelační poklopy, které daleko lépe odolávají poklesávání, tudíž dojde k výraznému omezení hluku, způsobeného jejich přejížděním dopravou.

   

  Nově bude vybudován plynovod a plynovodní přípojky, a to nejen pro přihlášené objekty (průzkum zájmu proběhl v roce 2018) v ulici T. G. Masaryka, ale i v ulicích Na Valše a Gabrielova. Plynofikace ulice proběhne ve spolupráci se společností GasNet, s.r.o., která v našem regionu zajišťuje rozvoj plynovodních sítí. Po dokončení výstavby plynovodního řadu jej společnost od města odkoupí, a to za podmínek sjednaných ve vzájemné smlouvě.

   

  V neposlední řadě bude ulice osazena moderním veřejným osvětlením, které bude provozně úsporné a dimenzované v souladu nejen s požadovanými parametry provozu na komunikaci a chodnících, ale také s ohledem na minimalizaci světelného smogu ve městě.

   

  Zastávka BUS u pekařství Rendl bude vybavena novým přístřeškem (viz např. ulice Volšovská), v ulici budou rozmístěny nové odpadkové koše, které svým vzhledem budou korespondovat s koši v centru města.

   

   

  Uzavírka a objízdná trasa

  Rekonstrukce proběhne z důvodu co nejhladšího a nejrychlejšího dokončení pod úplnou uzavírkou.

  Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem objektům a pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Nezbytné krátkodobé omezení přístupu bude včas projednáno s vlastníky resp. uživateli dotčených objektů či pozemků. Příjezd pro záchranné složky bude zajištěn trvale, stejně tak přístup správců sítí pro případ havárie (voda, elektřina, apod.).

  V maximální možné míře bude umožněno zásobování nemovitostí, zejména pak provozoven, a to opět po dohodě s vlastníkem či provozovatelem. V případě potřeby se obraťte na kontakt uvedený na konci článku.

  Návrh objízdné trasy naleznete na přiloženém obrázku, objížďka by měla být nepřetržitá v termínu od 4.5.2020 do 20.12.2020, pakliže práce půjdou podle plánu, což nejen v současném nouzovém stavu ale ani v nejistém období po jeho ukončení neumí nikdo 100% zaručit.

   

  Rozhodující termíny

  • březen 2017 - zahájení projektové přípravy
  • 2018 - příprava podmínek pro odprodej plynovodu
  • 26.7.2018
  • 28.5.2019 - vydáno stavební povolení
  • prosinec 2019 - akce byla schválena k realizaci v rámci rozpočtu města a také do rozpočtu Plzeňského kraje
  • leden - březen 2020 - výběrové řízení
  • 1.4.2020 - uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem
  • 4.5.2020 - 20.12.2020 – předpokládaná uzavírka komunikace
  • prosinec 2020 – předpokládaný termín dokončení prací

   

   

  Realizační podmínky, zhotovitel

  Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila se svou nabídkou firma Silnice Klatovy, a.s. Celková vysoutěžená cena zakázky je 31,7 mil. Kč, z toho podíl města činí 25,1 mil. Kč. Zbytek částky uhradí Plzeňský kraj prostřednictvím své organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

   

   

  Kde se dozvím více?

  Další informace připravujeme v návaznosti na postup přípravy realizace stavby. V  případě, že byste měli zájem nahlédnout do projektové dokumentace, případně měli dotazy k realizaci, obraťte se prosím na odbor majetku a rozvoje města Sušice – Jan Vošalík, investiční technik, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 376 540 143.

  -jv-

  Sdílet