Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Počet trestných činů na Klatovsku loni stoupl


  kramer2

  Kriminalita na Klatovsku za rok 2019

   

  Policisté Územního odboru Policie České republiky v Klatovech zaevidovali v roce 2019 celkem 1 236 trestných činů. V porovnání s rokem 2018 je to na okrese Klatovy zvýšení nápadu o 171 skutků. Z celkového počtu trestných činů se jich v uplynulém roce  podařilo objasnit 790, což představuje 64 % a na celkové kriminalitě Plzeňského kraje se okres Klatovy podílí 12 procenty.

   

   

   

  Pro porovnání uvádíme vývoj celkové kriminality za posledních sedm let :

   

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  trestné činy celkem

  1 736

  1 515

  1 145

  1 085

  1 058

  1 065

  1 236

  z toho: objasněno počet

  1 089

    987

    763

    672

    658

    681

    790

              objasněno v %

  63

  65

  67

  62

  62

  64

  64

   

  Analýzou celkového nápadu trestné činnosti a jednotlivých druhů kriminality byl zaznamenán pokles v oblasti násilné a mravnostní kriminality, naopak nárůst u kriminality majetkové, ostatní a hospodářské.

   

  Zastoupení jednotlivých druhů trestné činnosti, s meziročním porovnáním 2018 a 2019, znázorňuje níže uvedený přehled :

   

  DRUH KRIMINALITY

  ROK 2018

  ROK 2019

  ROZDÍL

  CELKOVÁ KRIMINALITA

  1 065

  1 236

  171

  MAJETKOVÁ

    348

  453

  105

  Z TOHO: KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM

  91

  103

  12

                 KRÁDEŽE PROSTÉ

  158

  253

  95

  NÁSILNÁ

  95

  76

  - 19

  MRAVNOSTNÍ

  26

  18

  - 8

  HOSPODÁŘSKÁ

  173

  199

  26

  OSTATNÍ

  423

  490

  67

   

   

  Majetková trestná činnost  

  Tato je již tradičně zařazena mezi nejpočetněji zastoupenou kategorii trestné činnosti a na celkové kriminalitě našeho teritoria se podílí 37 procenty. Do uvedené oblasti patří zejména:

  krádeže vloupáním  - převážně do rekreačních chat či chalup - 27, bytů a rodinných domů – 18, obchodů a  restaurací – 12,

  krádeže prosté - krádeže motorových vozidel – 25, jízdních  kol – 25, věcí z vozidel – 24.

  U pachatelů, rekrutujících se z řad sociálně nejslabších a nepřizpůsobivých občanů, jsme v poslední době zaznamenali pozvolný přesun zájmu z vloupání do různých, zejména rekreačních objektů, na krádeže zboží a potravin v obchodních domech. Majetková trestná činnost je rovněž významně dotčena migrací pachatelů, a to nejen v rámci našeho kraje. 

   

   

  Násilná trestná činnost

  Jedná se o velmi sledovanou problematiku, kde můžeme hovořit o dlouhodobém poklesu nápadu trestných činů násilného charakteru. V loňském roce došlo na našem teritoriu ke spáchání 2 loupeží, což je historicky nejnižší údaj a ze strany pachatelů nedošlo v těchto případech k použití zbraně. Ke spáchání vraždy nebo pokusu tohoto nejzávažnějšího skutku v roce 2019 u nás nedošlo.  

  Dále evidujeme snížení počtu trestných činu úmyslného ublížení na zdraví, kterých bylo zaznamenáno 18, oproti roku 2018 je to snížení o 15 případů. Nebezpečné vyhrožování jsme šetřili v 19,  porušování domovní svobody 17 a násilí proti úřední osobě v 5 případech.
   

   

  Mravnostní trestná činnost

  Zde jsme z nejzávažnějších událostí prověřovali 10 případů pohlavního zneužití, kdy poškozenými byly nezletilé osoby a 4 znásilnění.

   

  Hospodářská trestná činnost

  Stoupající trend je nejvíce zapříčiněn nárůstem internetové kriminality, kde policisté tohoto oddělení kriminální služby řeší neoprávněné přístupy k počítačovým systémům a podvody páchané za využití virtuálního prostředí. Stejně jako u již citované majetkové trestné činnosti i zde nemalá skupina pachatelů přesouvá svůj zájem, v tomto případě z práce v „terénu“ do  pohodlí domova u přístrojů s možností připojení k internetu.   

  Na nárůstu se dále podílí trestné činy týkající se měnové soustavy -  padělání a pozměňování peněz bylo v roce 2019 zjištěno ve 22 případech. Mezi další hospodářské delikty patřilo porušení práv k ochranným známkám a jiným označením - 45, padělání a pozměňování veřejné listiny - 23, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací - 20, úvěrové podvody  - 18 a neoprávněné opatření platebního prostředku - 27 případů.

   

  Ostatní trestná činnost

  Tato skupina vykazuje za loňský rok 93 případů zanedbání povinné výživy, 29 výtržnictví, 15 sprejerství, 110 maření výkonu úředního rozhodnutí (kromě výjimek se jedná o řidiče, kteří mají vysloven zákaz řízení motorových vozidel) a 121 případů ohrožení pod vlivem návykové látky (v naprosté většině se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu či jiné OPL).

  Značný počet u posledních dvou uvedených skupin je ovlivněn intenzivní činností policistů, neboť eliminace těchto řidičů je naše priorita v rámci přímého výkonu služby.

  Další samostatnou kategorii tvoří nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, kde jsme realizovali 26 trestných činů s objasněností 85 %, vyráběnými látkami jsou v naprosté většině pervitin a produkty z marihuany. 

   

  Pachatelé trestných činů

  Na celkové objasněné trestné činnosti se ve 42% podíleli recidivisté, v loňském roce evidujeme 4 pachatele ve věku do 15 let a 21 trestných činů spáchaných ze strany osob mladistvých, tj. ve věku 15 – 18 let.

  Celkově hodnotíme bezpečnostní situaci na našem teritoriu jako velmi dobrou, bez zásadních výkyvů, a to především v popisovaných klíčových oblastech, kterými jsou majetková a násilná trestná činnost, bezprostředně se dotýkající bezpečnosti osob a majetku.

  plk. JUDr. Myslivec Jan, ředitel územního odboru

  nprap. Ladmanová Dana

   

   

  Sdílet