Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Město získá kontrolu nad majetkem nemocnice


   

  Město získá kontrolu nad veškerým majetkem sušické nemocnice

   

  Na posledním jednání sušického zastupitelstva 13. 6. předložila správní rada návrh na převzetí majetku Nemocnice o. p. s. založené městem, zpět do vlastnictví města. Po diskusi zastupitelé podpořili návrh 13 hlasy ze 17 přítomných.

   

  Předsedkyně správní rady Andrea Staňková, která návrh předkládala, uvedla, že na řešení vedoucím ke zjednodušení smluvních vztahů a posílení pozice města jako partnera, který drží veškerý svůj majetek, v dalších vztazích a jednání, se v květnu shodla správní rada poté, co vyhodnotila stávající stav a záměr, se kterým by město mělo vstoupit do vyjednávání s dalšími partnery – jak se současným nájemcem, tak s Plzeňským krajem. Ona sama jej vidí jako krok k přímému jednání a lepší možnosti ovlivnit způsob a rozsah poskytované zdravotnické péče v Sušici i regionu.

   

  Ohledně návrhu správní rady zaznělo několik pochybností, můžete ho blíže vysvětlit, jeho dopad a cíl?

   

  „Vrátím se do nedávné minulosti, kdy zhruba půl roku poté co nemocnici převzal nájemce Nemos Sokolov s. r. o. (jaro 2016) nejen z řad veřejnosti byl vyvolán tlak na město, potažmo zastupitele, aby se vložili do zhoršující se situace v sušické nemocnici a pokusili se ji ze své pozice řešit. Navzdory slibům nového provozovatele došlo v prvních dvou letech k výrazné destabilizaci zdravotnického personálu bez náhrady, což mělo za následek omezování a později i rušení některých částí provozu.

   

  Do stávajících platných smluvních vztahů ale mohlo (a může) město vstupovat jen omezeně, jednak jako majitel nemovitostí, a dále prostřednictvím své společnosti Nemocnice Sušice o. p. s. (majitel movitých věcí). Společnost Nemocnice Sušice o. p. s. se ale v roce 2015, zároveň s pronájmem movitého majetku vzdala veškerých registrací a spolu s nimi i personál byl převeden na nájemce. Společnost tak de facto přestala existovat, protože přestala plnit úkol a účel, pro který byla založena.

   

  Ředitel o. p. s., správní rada, ani zastupitelstvo nemá a nemělo od doby začátku pronájmu nemocnice žádnou možnost jak zasahovat do interních vztahů provozu řízeného nájemcem. Co ale bylo možné, to bylo vyžadování plnění smluv, kontrola takového plnění a okamžité jednání v případě zjištění jejich porušení. Tam došlo z pohledu stávající správní rady ke zbytečným prodlevám a nečinnosti, což se následně projevilo i na dalším chování nájemce. Nehledě na to, že právní názory na stávající smlouvy ze září roku 2015 poukazují na nevyváženost a nejednoznačnost některý podle nás klíčových, ustanovení.

   

  Cílem je stále zachování sušické nemocnice pro město a okolí tak, aby poskytovala kvalitní zdravotnickou péči v potřebném rozsahu a udržitelných možnostech. “

   

   

  Z předchozích jednání zastupitelstev vyplynulo, že podle správní rady byla smlouva se stávajícím nájemcem opakovaně porušena. Proč na to vedení o. p. s. a správní rada nereagovala?

   

  „Reagoval na to bývalý ředitel upozorněními a výzvami k nápravě, včetně pokusu o uplatnění smluvní pokuty. A to v roce 2017 i letos. Nedošlo ale k „dotažení“ celého procesu do konce, nicméně je to, stejně jako další dohled nad plněním smluvních vztahů a patřičné jednání, úkol pro nového ředitele a správní radu i nadále. Práva, která i současné smlouvy zaručují, bude o. p. s. uplatňovat.“

   

   

  Vidíte cestu, jak vrátit do sušické nemocnice zpět to, co v ní ještě v roce 2015 bývalo?

  Nevratné změny, které nastaly za působení Nemosu se budou těžko vracet zpět. Nicméně věříme, že sušická nemocnice bude mít i nadále významnou pozici mezi zdravotnickými zařízeními v regionu.

  V situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny, systémově neřeší zdravotnickou péči a následně koordinaci poskytovatelů zdravotnických služeb u nás, je nemožné aby se kterákoli nemocnice, typu té naší, měla šanci vyrovnat nemocnicím okresního a vyššího formátu. A to ani není cíl, čímž nijak nesnižuji jejich důležitost. Právě naopak – malé nemocnice jsou velmi důležité, jsou „nezastupitelnou první linií“, která by měla být ideálně provázaná s dalšími tak, aby byla zajištěna komplexní, kvalitní a dostupná péče pro všechny pacienty. Proto o zachování sušické nemocnice usilujeme.“

   

  Město neuvažuje o tom, že by nemocnici samo provozovalo?

  Nebudu mluvit za město, ale za sebe - nedovedu si to reálně představit. Město nemůže samo provozovat nemocnici, proto už v roce 1998 založilo společnost Nemocnice Sušice o. p. s., prostřednictvím které zajistilo poskytování zdravotnických služeb. A ani samotná o. p. s. to se svými možnostmi od roku 2013 v nastaveném systému zdravotnictví nezvládala tak, jak by bylo třeba, proto byla zastupiteli zvolena cesta pronájmu. Od září 2015 (uzavření nájemních smluv) se o. p. s. stala nadbytečnou a přestala plnit účel, pro který byla založena. “

   

  A proto správní rada navrhla, aby se město stalo jediným vlastníkem veškerého majetku spojeného s nemocnicí?

  Ano, je to v podstatě strategické rozhodnutí, které pouze dokončí proces z roku 2015 a městu vloží do ruky nezanedbatelný kapitál.

  Dalším nezanedbatelným důvodem je zjednodušení smluvních vztahů, v nichž za dobu od uzavření pronájmu figuruje již 6 subjektů. Jestliže město jako vlastník celého majetku posílí svou pozici, získá lepší kontrolu a možnosti ovládání svého majetku, bude možná i transparentní veřejná kontrola (klíčové body a rozhodnutí o využívání majetku projednávané na veřejných zastupitelstvech) a přímá dohoda s nájemcem o dalším fungování nemocnice.““

   

  Co bude nyní následovat?

  Možností nabytí majetku o. p. s. do vlastnictví zakladatele (města) je několik. Správní rada při nejbližší příležitosti jednotlivé možnosti posoudí, navrhne tu nejvhodnější pro město a podle ní bude v součinnosti s odborem majetku města dále postupovat.

   

  A ke zrušení o. p. s. - ano, znovu opakuji že vzhledem ke skutečnosti, že Nemocnice Sušice o. p. s. již po tři roky (!) sama neposkytuje zdravotní péči, pouze je vlastníkem movitého majetku (navíc pronajímaného), nemá žádný personál, ani neplní další úkoly, tudíž pominul účel pro který byla původně založena, je povinností správní rady navrhnout řádné ukončení existence společnosti podle platné legislativy, v souladu se zájmy zakladatele společnosti. Jestli to bude letos, nebo za dva roky, to ukáže celý další proces.“

   

   

  Dojde tedy ke změně smluv?

  Dojde ke změně vlastníka (město Sušice), který bude právním nástupcem o. p. s. s tím, že na něj přejdou všechny smluvní závazky, práva a povinnosti současné o. p. s. Jak bylo také řečeno, se současným nájemcem proběhne nejen na toto téma jednání tento pátek. Pokud je skutečně v zájmu obou stran provozovat sušickou nemocnici tak, aby zůstal zachován nepodkročitelný rozsah péče potřebné pro tento region, nemělo by zkvalitnění (zpřesnění) smluv po oboustranné dohodě nic bránit.“

   

   

  Počítáte v současné době a v budoucnosti s podporou kraje?

  „V současné době kraj vyjádřil podporu  pro zachování sušické nemocnice finančním příspěvkem. Příslibem dalšího jednání vyjadřuje zájem na zachování nemocnice v Sušici,  jako jednoho ze strategických bodů sítě zdravotnických zařízení v kraji. Do budoucna ale bude třeba víc - počítáme s tím, že kraj je důležitým partnerem pro to, aby v celém regionu bylo možné  takovou péči, o které jsme mluvili, zajistit. To znamená, že  spolupráce kraje s& amp; nbs p;na& scaron;í nemocnicí i se všemi dalšími poskytovateli zdravotnické péče je nezbytná na ekonomické i medicínské odborné úrovni. Vytvoření takového ‚mikrosystému‘, který bude fungovat od bazální až po vysoce odbornou úroveň v jednom kraji, je podle mě reálné za předpokladu, že  se na něm budou podílet podle svých možností právě všichni jmenovaní. A k tomu jsou zapotřebí jak „malé“, tak i „velké“ nemocnice.  Tím se zvyšuje šance společně najít a realizovat nejlepší řešení pro občany.“

   

  -red-

  Sdílet