Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nabídka práce v srdci Šumavy


  MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY

  Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

  PŘIJME PRACOVNÍKA NA OBSAZENÍ POZICE

  produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník a samostatný referent propagace

  Městského kulturního a informačního střediska v Kašperských Horách

   

  Nástup možný ihned nebo v nejbližším možném termínu, platové podmínky se řídí z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Hlavní pracovní náplň

  -          spolupráce na obsahové náplni a organizačním zajištění kulturních akcí pořádaných Městem Kašperské Hory

  -          příprava, propagace a distribuce ročních a měsíčních přehledů kulturních akcí

  -          kompletní propagace kulturních akcí (tvorba plakátů, pozvánek, tiskových zpráv, PR článků; sociální sítě, webové portály)

  -          programová náplň a komplexní provoz městského kina

  -          pronájmy a provoz Horského klubu a městských stánků.

   

  Přihlášky, které budou obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
  •      platný telefonní a e-mailový kontakt
  •     strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání, zkušenostech a dovednostech, dále výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a reference,

  zasílejte (případně doručte osobně) nejpozději do 31. 1. 2018 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92, k rukám tajemnice úřadu Ing. A. Staňkové. Obálku s materiály označte výrazně „VŘ MěKIS – NEOTEVÍRAT“.

  Vyhlašovatel veřejné výzvy si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně veřejnou výzvu zrušit kdykoliv v jejím průběhu.

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  Městský úřad Kašperské Hory

  v souladu se zákonem č. 315/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, a dle z. č. 451/1991 Sb,

  oznamuje

  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

  na obsazení pozice

  VEDOUCÍ Odboru správy majetku a investic města

   

  pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup: od 1. 4. 2018, nebo dle dohody

  místo výkonu práce: MěÚ Kašperské Hory

  platová třída: 10

   

   

   Náplň práce

   - komplexní zabezpečení správy majetku města

   - administrativní a organizační zajištění investičních akcí, dotačních akcí

   - organizační a administrativní zajištění zadávacích řízení veřejných zakázek

   - práce v agendě investičního technika

  - aktivní vyhledávání dotačních příležitostí; organizační a administrativní zajištění dotačních akcí

  - profesní řízení odboru, vedení kolektivu.

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

   

  Požadavky

  •  VŠ vzdělání (výhodou praxe v oboru)
  • orientace v oblasti správy majetku a investic, v agendě dotací
  • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost
  • ovládání práce na PC,
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivně),
  • zájem o další vzdělávání v oboru.

   

  Přihláška k výběrovému řízení

   

   Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat :

  •  Jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis uchazeče
  • platný telefonický a e-mailový kontakt.

   

  K přihlášce uchazeč připojí:

   

  • Profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech          
  • týkajících se správních činností),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • osvědčení vydané Ministerstvem vnitra dle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o požádání v případě, že se žadatel narodil před 2. 12. 1971 (viz ust. § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění)
  • čestné prohlášení dle § 2 odst.1 písm. d) - h) zákona č. 451/1991 Sb. v případě, že se žadatel narodil před 2. 12. 1971 (viz ust. § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění)
  • souhlas se zpracováním a uchování osobních údajů pro potřeby zaměstnavatele ve smyslu z.  č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

   

  Uchazeči mohou přihlášky zasílat na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice MěÚ, nejpozději do 31. 1. 2018 do 12.00 hodin.

  Obálka bude označena „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU – NEOTEVÍRAT“.

   

  Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pozici neobsadit, případně výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

   

   

   

   

  Sdílet