Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nové prostory pro Pošumavskou odpadovou s. r. o.


  Na svém letos prvním jednání se radní města Sušice sešli 8. ledna. Na programu    zasedání rady města byly majetkové záležitosti, investice, bytová agenda i změna organizační struktury městského úřadu.

   

   

   

  Na jednání bylo přítomno všech 7 členů rady města, kteří mj. přijali usnesení:

   

   

  RM schválila smlouvu na nákup skleníku od firmy České skleníky, Jan Hladík, Jarohněvice za cenu 249.782,- Kč s DPH, dopravou a montáží a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  (Skleník bude sloužil společnosti SULES s. r. o. k uchovávání rostlin před venkovní výsadbou.)

   

   

   

  RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o koupi areálu Mabet s. r. o.
  a pověřila Odbor majetku a rozvoje města zajistit k jednání zastupitelstva znalecký posudek a posudek technického stavu areálu.

   (Oproti původnímu rozhodnutí RM, kdy nákup areálu nedoporučila, nyní v souvislosti s tímto prostorem projednávala žádosti společnosti Pošumavská odpadová s. r. o. o přehodnocení situace, z důvodu razantního navýšení kapacity firmy a nedostatečného současného zázemí. Při mírně nižších nákladech za koupi město získá 3x větší areál (než původně uvažovaná nová výstavba) s výhodným umístěním a okamžitými možnosti garážování sedmi nákladních aut (což odpovídá aktuálním potřebám firmy), a s možností navýšení garážovací a skladovací plochy až na zhruba 22 modulů o velikosti automobilového stání nákladního auta. Areál je stále v provozu s funkčním zázemím minimálně pro 25 zaměstnanců (případně až 35, při využití i sociálního zázemí v druhé budově). Výhodou je i to, že je možné využít zprvu nevyužívanou skladovací kapacitu i pro jiné potřeby města.)

   

   

   

  RM schválila dohodu o provedení archeologického výzkumu s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace, se sídlem Hostašova 1, 339 01 Klatovy, IČO: 075078, DIČ: 0075078 na stavební akci „Stavební úpravy fasády domu č. p. 10 v Sušici, náměstí Svobody“ a zároveň pověřila starostu města jejím podpisem.

  (V rámci probíhající akce „Stavební úpravy fasády domu č. p. 10 v Sušici, náměstí Svobody“, byla při stavebních pracích v místě základu jednoho budoucího výkladce nalezena klenba.)

   

   

  RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002890-00 s firmou morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, na akci „Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1060 – 1063“ (zateplení), kterým se mění cena díla na 5 562 601,89 Kč bez DPH, tj. 6 396 992,17 Kč včetně DPH a pověřila starostu města jeho podpisem.

  (Dodatek č. 2 řeší vyúčtování více- a méněprací, které se vyskytly v průběhu realizace, v celkové výši 146 849,89 Kč bez DPH.)

   

   

  RM schválila výběr dodavatele na akci: ,,Dovybavení sběrného dvora v Sušici – paketovací lis“ firmu LUX-PTZ s.r.o., IČ: 62065351, se sídlem Mlýnská 701,
  561 64 Jablonné nad Orlicí, s nabídkovou cenou 244.700,- Kč bez DPH, tj. 296.087,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

   

  RM schválila prominutí nájemného za nebytové prostory v čp. 21 v Sušici I,
  za období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 nájemci paní Zdeňce Mikové, z důvodu nutnosti dokončení oprav.

  (Provozovna nemohla být využívána do doby dokončení oprav nutných k zajištění řádného provozu.)

   

   

  RM schválila záměr pronájmu části prostoru střechy na budově čp. 1112, Sušice II (jiná stavba), která je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 2776/3 k.ú. Sušice
  nad Otavou, a zveřejnění záměru na úřední desce města.

  (Umístění antény UPC ČR a. s. )

   

   

  RM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 133/2 k.ú. Divišov u Sušice
  a zveřejnění záměru na úřední desce města.

   

   

  RM schválila záměr změny nájemní smlouvy s panem Tomášem Hánou
  na pronájem chaty Svatobor, týkající se rozšíření předmětu nájmu o novou ČOV, a jeho zveřejnění na úřední desce města.

   

   

  RM schválila pronájem části prostor kiosku na ostrově Santos - stavby bez čp/če
  na st.p.č. 2477 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 71 m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za roční nájemné 7.100,- + DPH nájemci Sušickému kulturnímu centru – SIRKUS, p.o., k využití jako skladové prostory.

   

   

  RM souhlasila s podnájmem části prostor kiosku na ostrově Santos - stavby
  bez čp/če na st.p.č. 2477 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 71 m2, nájemcem - Sušickým kulturním centrem – SIRKUS, p.o., podnájemci - Tradičnímu klOUbu s. r. o., k využití jako skladové prostory.

   

   

  RM schválila smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Sušice, jako investorem, a panem K.Rajtmajerem, Sušice, jako vlastníkem, týkající se stavby „Sušice – ul. T.G.Masaryka“ na pozemku p.č. 2254/30 k.ú. Sušice nad Otavou, a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

   

  RM jmenovala za zřizovatele do školské rady na funkční období od 1. 1. 2018
  do 31. 12. 2020 tyto členy: ZŠ Lerchova – Mgr. Ivan Kratochvíl, Bc. Petra Turková, Jaroslava Holečková, ZŠ TGM – Bc. Miroslava Oudesová, Daniela Šedinová, Marie Valdmanová.

   

   

  V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, rozhodla RM o úpravě organizace městského úřadu k 8. 1. 2018 tak, že ruší nepotřebná tabulková pracovní místa řidiče na odboru kanceláře starosty,
  a úředníka živnostenského úřadu na odboru živnostenském, přesouvá stanovené pracovní místo pokladní z odboru kanceláře starosty na odbor správní a stanovené pracovní místo referentky pro školství na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu na odbor kanceláře starosty. V rámci této změny dochází též ke změně označení odboru na odbor památkové péče a cestovního ruchu.

  -red-

   

  Kompletní znění usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města najdete na webu  města Sušice www.mestosusice.cz

   

   

   

   

   

  Sdílet