Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Závěrečné loňské zastupitelstvo


  21. zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 13. prosince 2017 od 16.00 hodin v budově kina v Sušici.

   

   

  Přítomni: starosta města: Bc. Petr Mottl, místostarostka města: Ing. Věra Marešová

  členové zastupitelstva města v počtu 16

  tajemník: Mgr. Petr Novák

  ostatní přítomní v počtu 47

  omluveni: MUDr. Jiří Choc, Mgr. Dagmar Karlíková, PhDr. Jan Lhoták, RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Mgr. Jana Švelchová.

   

   

   

  Program:

   

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Kontrola usnesení
  5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  6. Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2019 – 2020
  7. Rozpočet města Sušice 2018
  8. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2019 – 2020
  9. Rozpočet příspěvkových organizací města 2018
  10. Rozpočtová opatření
  11. Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2018
  12. Ceny vodného a stočného na rok 2018
  13. Majetková agenda
  14. Změna cen v odpadovém hospodářství
  15. Grantový a dotační program města Sušice
  16. Územní studie „Sušice – bývalá kasárna Pod Kalichem“ – úprava studie a studie „Lesopark Pod Kalichem“
  17. Odměňování členů zastupitelstva
  18. Ostatní
  19. Diskuse
  20. Závěr

   

  ZM schválilo rozpočtový výhled města Sušice pro roky 2019 – 2020 (rozpočtový výhled ZDE).

   

  ZM schválilo rozpočet města Sušice pro rok 2018 (rozpočet ZDE)

   

  ZM schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města - Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ
  F. Procházky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka,
  ZŠ Lerchova na roky 2019 - 2020

   

  ZM schválilo rozpočty příspěvkových organizací města - Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ F. Procházky,
  MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lerchova na rok 2018.

   

  ZM schválilo rozpočtové opatření č. 64 - 79 (rozpočtová opatření po částkách ZDE)

   

  ZM schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 77.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, a to za podmínky, že bude poskytnutí dotace schváleno do rozpočtu města na rok 2018.

   

  ZM schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 70.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, a to za podmínky, že bude poskytnutí dotace schváleno do rozpočtu města na rok 2018.

   

  ZM schválilo nové znění příloh 1b, 2b, 3b, 4b, a 5b ke smlouvě
  o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů uzavřené
  dne 22. 12. 2015 mezi městem Sušice a společností Pošumavská odpadová, s. r. o.
  a pověřuje starostu města podpisem uvedených příloh.

   

  ZM schválilo Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na rok 2018 v celkové výši 660.000,- Kč.

   

  ZM schválilo Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2018 v celkové výši 600.000,- Kč.

   

  ZM schválilo Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na rok 2018 v celkové výši 300.000,- Kč.

   

  ZM schválilo Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2018 v celkové výši 2.000.000,- Kč.

   

   

  ZM projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2018
  a schválilo dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2018 (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %):

  Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení, studna): 32,70 Kč/m3.

  Vodné a stočné zůstává na stejné výši jako v předchozím roce – opět se nezdražuje!

   

   

   

   

  Výpočet pevné a pohyblivé složky

   

   

   

   

   

  Vodoměr

  Pevná složka

  Pohyblivá složka

  (Kč/vodoměr/rok)

  (Kč/m3)

  (m3/hod.)

   

  Vodné

  Stočné

  Celkem

  Vodné

  Stočné

  Celkem

  2,5

   

  527

  334

  861

  20,56

  31,32

  51,88

  6,0

   

  1 960

  1 013

  2 973

  10,0

   

  4 219

  1 934

  6 153

  15,0

   

  7 752

  3 233

  10 985

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZM rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2555/1 (ost.plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 10 m2 MUDr. Pavle Skrbkové, Sušice, a pověřilo starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  ZM rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1355/37 (ost. plocha – manipulační plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 7336 m2 firmě RYNOSTAV s.r.o.,
  Pod Kalichem 385, Sušice III., IČO : 26334615, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  ZM rozhodlo o směně pozemků p.č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 329 m2 a p.č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 759 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p., v ceně dle znaleckého posudku 196 334,- Kč, za pozemky p.č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře 4273 m2 a p.č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k.ú. Albrechtice u Sušice, v majetku města Sušice, v ceně dle znaleckého posudku 92 790,- Kč, s tím, že město Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 103 544,- Kč a s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN uhradí město, a pověřilo starostu města podpisem směnné smlouvy.

   

  ZM neschválilo prodej části pozemku p.č. 133/2 (trvalý travní porost) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2.

   

  ZM neschválilo prodej pozemku p. č. 2442 (ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1683 m2.

   

  ZM vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení.

   

  ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017.

   

  ZM vzalo na vědomí předloženou úpravu územní studie „Sušice – bývalá kasárna Pod Kalichem“, vypracovanou společností AF – CITYPLAN s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, v 08/2017.

   

  ZM vzalo na vědomí předloženou studii „Sušice – Lesopark Pod Kalichem“, vypracovanou společností FLORART – Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, v 10/2017.

   

   

  ZM stanovilo od 1. 1. 2018 výši měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve výši maximálních částek stanovených nařízením vlády, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru či předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.

   

   

  ZM se dohodlo a souhlasilo, že je připraveno v případě nutnosti poskytnout z rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na financování provozu sušické nemocnice.

   

  Kompletní usnesení z jednání rady a zastupitelstva města najdete na www.mestosusice.cz

  Sdílet