Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Rozvoj areálu Vodník II.

  1mapa trasy horni plochaVe Vimperku 3.11.2017

   

                  Zasíláme posouzení návrhu Vimperska na rozvoj areálu Vodník, který jsme obdrželi na úterním jednání pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník.

                  Je velká škoda, že Vimpersko předkládá svůj návrh až po 4 měsících činnosti této skupiny. Předpokladem pro jakýkoli koncepční návrh zastavěnosti území je znalost tohoto území, znalost navrhované činnosti v území a znalost potřeb uživatelů tohoto území. To již na první pohled zpracovatelům návrhu v celé řadě případů chybí.

                  Konkrétně z předložené grafické přílohy: bod 1. Otevřené zázemí se skříňkami na odložení věcí + lavička - upozorňujeme, že navržený objekt se nachází v trase vedení starého zámeckého vodovodu, který je napájen z vodojemu u cesty na Hrabice. Z vodojemu vodovod vede přes pozemek SAK (kde ho před lety při stavbě haly přetrhli), poté přejde pod hlavní silnicí na Zdíkov na církevní louku a podél oplocení areálu pokračuje na zámek. Při stavbě benzinky na Vodníku v 90. letech se tento vodovod taky podařilo najít - vede přes "lesík" u navrhovaného otevřeného přístřešku. V tomto místě byly umístěny 2 nádrže na PHM a přímo mezi nimi vodovod vede. Pro přístřešek je proto potřeba najít místo, které bude mimo trasu vodovodu. S vodou z tohoto vodovodu (který neprovozuje ČEVAK) se v jedné fázi uvažovalo jako s posílením přítoku do rybníka Vodník při nedostatku vody v potoce. Jestli město Vimperk postaví na Křesanovském potoce nový rybník proti záplavám, který bude sloužit i pro zasněžování, toto posílení již nebude potřeba. V místech navrhovaného přístřešku se nachází pravděpodobně i kabelové vedení NN. Alespoň tomu nasvědčuje kaplička, která je v těchto místech.

  Bod 2. Travnaté plochy - K rovným travnatým plochám je nutno na úvod poznamenat zásadní skutečnost, že jejich stavbu žádný vimperský spolek nevyžaduje. Naopak jejich využívání pro míčové hry by znamenalo nebezpečí pro uživatele asfaltové dráhy (i plánovaného běžeckého okruhu), která je hojně využívána a její kapacita není dostatečná. V areálu je u chatek jedno hřiště, které bylo opraveno v roce 2008. Toto hřiště v současnosti  nevyužívá ani v minulosti nevyužívala žádná organizovaná ani neorganizovaná skupina z Vimperka k jakýmkoli sportovním hrám. Sporadicky je využíváno přes léto návštěvníky kempu, kteří jsou ubytováni v sousedních chatkách. Jediným, kdo by snad navrhovaná travnatá hřiště využíval, by byli návštěvníci kempu a chatek, který provozuje pan Paštika. Travnatá plocha D je navržena v místě hlavního vodovodního řadu z PVC DN 225 mm, který vede z vodojemu na Brantlhofu na sídliště. Trasa vodovodu je patrná z terénní nerovnosti na louce. V trase vodovodu asi jeho správce žádné velkoplošné úpravy terénu nepovolí. Jakékoli vyrovnání stávajícího sklonitého terénu do 4 rovin by znamenalo, že kolem hřišť vzniknou větší či menší meze v násypu nebo zářezu do terénu. V důsledku toho bude nutno při zasněžování lyžařských tras tyto meze vyrovnat zvýšenou vrstvou technického sněhu. To bude znamenat prodloužení zasněžovacího času, zvětšení tolik diskutované hlukové zátěže, zvýšení nákladů na zasněžování (spotřeba elektřiny, mzdy obsluhy), větší opotřebení techniky i zvýšenou spotřeby vody. Podle zkušeností se stavbou rozvodů zasněžování se v místech navrhovaných travnatých hřišť nenachází  žádná ornice, která by se dala využít pro následné terénní úpravy ploch. Je zde pouze drn a pod ním kamenité podloží. Proto bude nutno vhodnou zeminu na konečné terénní úpravy hřišť do areálu pravděpodobně dovézt. Pro představu: podle návrhu je plocha hřišť včetně terénních úprav jejich okolí asi 4.500 m2.  Při minimální tloušťce vrstvy zeminy pro zatravnění 5 cm by se muselo odněkud přivézt 225 m3 vhodné jemnozrnné zeminy. Na jednu tatru se vejde 10 m3, takže by se muselo dovézt 23 náklaďáků zeminy. Dle názoru Ski klubu Šumava je stávající travnatá plocha vyhovující a nebrání nikomu, aby si zde zahrál např.  na schůzi Věrou Vávrou zmiňovaný badminton.

                  Když už jsme u kempu, navrhujeme přehodnocení příjezdu automobilů k chatkám. Stávající příjezd po asfaltové dráze (nebo po louce, který dodržuje málokdo) od vjezdové brány je nebezpečný pro uživatele asfaltové dráhy. Jako vhodný se nám proto jeví příjezd uživatelů kempu od křížové cesty z Purkártovy ulice. Tomu by mělo odpovídat i umístění pumptraku. Dále je potřeba celý provoz kempu vyřešit koncepčně.

   

  Bod 3. Zázemí:nová budova zajišťující letní i zimní provoz, a:pro veřejnost, b:sportovní klub (šatny, klubovna, lyžárna) - Ski klub Šumava oceňuje, že Vimpersko také navrhuje šatny pro sportovce. Objekty šaten pro veřejnost i organizované sportovce by neměly být samostatné objekty, ale měly by se řešit jako přístavba nedávno opraveného objektu sprch a WC, aby bylo možno toto stávající zázemí vhodně dispozičně spojit s navrhovanými šatnami. Při návrhu je třeba myslet i na návštěvníky kempu a chatek, kteří sociální zařízení také využívají. V místě navrhovaného objektu 3b se nachází vysokotlaké vodovodní potrubí technického zasněžování DN 89 PN 54 a v souběhu s ním vedoucí kabel NN AYKY 4x50. Toto vedení včetně ochranných pásem bude nutno návrhem objektu zázemí respektovat nebo nákladem několika desítek tisíc korun přeložit. V případě přeložky bude nutno posoudit pravděpodobné  zvýšení tlakových ztrát v potrubí a jejich vliv na výkon a účinnost sněžných děl. Stávající elektropřípojka objektu sprch a WC je k objektu dovedena ze severní strany, vodovodní a kanalizační přípojky vedou jižním směrem. Návrh Vimperska neřeší kapacity šaten, předpokládáme proto, že souhlasí s návrhem Ski klubu.    

   

  Bod 4. Workout prvky - objekt je navržen v travnatém terénu mezi stávajícím hřištěm a asfaltovou dráhou. Stavba pravděpodobně nebude vyžadovat výkopové zemní práce a tak nebude vadit očekávané skalní podloží. Bylo by vhodné, aby tento prvek navazoval na běžecké okruhy. Při návrhu umístění prvků a plochy kolem nich myslet na to, aby zvolený způsob úpravy terénu neznečišťoval sousední asfaltový okruh. 

   

  Bod 5. Pumptrack - U varianty 5a je problematický a diskutabilní přistup k tomuto „hřišti“ z asfaltové dráhy z hlediska bezpečnosti bruslařů, lyžařů a cyklistů. Otázkou také je, zda je prostor sevřený ze všech stran asfaltovými komunikacemi pro tento účel dostatečně velký. U varianty 5b upozorňujeme, že v místě se nachází skalní podloží a v případě nutnosti výkopových prací budou zvýšené náklady na stavbu. V místě této navrhované stavby ve variantě 5a i 5b jsou lampy veřejného osvětlení a vedou zde trasy kabelového vedení AYKY 4x16.

   

  Bod 6. - Měkčený běžecký okruh -  v  1/2 své délky je okruh navržen do míst, kde je kabelové vedení NN v majetku E-ON - kabely 2x NAYY 4x150. Při stavbě okruhu bude nutno respektovat podmínky majitele tohoto vedení. Při konkrétním návrhu je nutné koncipovat okruh tak, aby hobliny, štěpky, piliny či písek, z kterého bude povrch okruhu zhotoven, neznečišťovaly asfaltový okruh.  

   

  Návrh Vimperska neřeší jasně definované a veřejně známé potřeby dlouholetých uživatelů areálu Vodník. Tento návrh kromě stavby šaten pro sportovce neznamená žádný skutečný rozvoj areálu, ale naopak konzervaci stávajícího nevyhovujícího stavu. Některé nepochopitelné návrhy podmínky pro uživatele areálu dokonce zhoršují. Je potřeba koncepčně bez ohledu na stávající nevyhovující  územní plán řešit skutečný dlouhodobý rozvoj areálu. Tuto naší myšlenku podpořili na posledním jednání pracovní skupiny i přítomni zástupci rady města pan Sýs a pan Kutil. Jedná se o zázemí pro pořádání závodů (buňka pro rozhodčí, buňky pro závodní týmy, definování centra závodiště - start, cíl). Návrh Vimperska dále nezahrnuje velmi potřebné prodloužení asfaltového okruhu ani lyžařských tras potřebných parametrů pro tréninkovou a závodní činnost organizovaných sportovců i veřejnosti. Návrh vůbec neřeší technické zázemí areálu - garáže pro rolbu a sněžné skútry, údržbářskou dílnu, skladování techniky pro zasněžování, zázemí správce areálu. Je nemožné, aby rolba v zimě parkovala ve stávajícím přístřešku u chatek. Na každodenní úpravu tras by musela jezdit po asfaltu a trávě. Tím by se ničily pásy a nečistoty z nich by se přenášely na sníh. Rolba proto musí v současnosti po celou zimní sezonu parkovat na sněhu pod širým nebem. Její majitel město Vimperk se tak vystavuje nebezpečí poškození vandaly, bez garážování dochází i k většímu znehodnocení stroje. Nutné je proto umístit provozní zázemí areálu k lyžařským trasám. I toto vše jsme několikrát na schůzkách pracovní skupiny zmiňovali. Zjevně opět bez jakékoli odezvy. Jak již bylo zmíněno, město Vimperk plánuje na Křesanovském potoce stavbu nového rybníka. Jeho využití pro zasněžování Vimpersko ve svém  rozvojovém návrhu vůbec nezmiňuje.    

                  Ač bylo Vimpersko iniciátorem petice za nalezení variantního řešení biatlonového areálu, které bude více respektovat původní přírodní ráz údolí, žádná variantní řešení umístění biatlonové střelnice nepředložilo i přes to, že k tomu bylo opakovaně vyzváno. Jestli máme i nadále představitele tohoto uskupení považovat za seriozní a důvěryhodné partnery k jednání v Pracovní skupině pro rozvoj areálu Vodník, žádáme je, aby tyto návrhy sami předložili, nebo respektovali návrhy, které předkládají ostatní členové skupiny. 

                  V návrhu spolku Vimpersko též zcela chybí jakýkoli rozvoj tras a zázemí pro Bike klub Vimperk. A to jak tréninkových a závodních okruhů, tak cest, tzv. singltracků pro širokou veřejnost. Stejně tak chybí návrh na řešení parkování návštěvníků areálu, které je velkým a dlouhodobým problémem. 

                  K možnému financování stavby z prostředků MŠMT Vimpersko evidentně uvádí nepravdivé informace, skutečnost je zcela jiná. Program státní podpory sportu pro roky 2017-18 byl ministerstvem vyhlášen a město Vimperk do něj podalo žádost o dotaci. Bylo kvůli tomu dokonce svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Město Vimperk by přece nežádalo o dotace z korupčního prostředí za nejasných podmínek a nevědělo, jakou dotaci může získat. K financování je ještě nutno poznamenat, že areál Vodník je jediným vimperským sportovištěm, na které se opakovaně podařilo Ski klubu Šumava nebo městu Vimperk získat investiční i provozní finanční prostředky ze státního i krajského rozpočtu. 

   

   

  Ski klub Šumava očekával, že se k jeho návrhu, který předložil již v červnu na první schůzce, stejným způsobem vyjádří ostatní členové skupiny. Bohužel se tak dosud nestalo.

   

  Ski klub Šumava Vimperk,z.s.

  Sdílet