Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Investice, byty, výběrová řízení...


  Na posledním jednání Rady města Sušice byli přítomni zástupci nového vlastníka sušické nemocnice – finanční ředitel společnosti Penta - Václav Jirků, M. D. - finanční ředitel Penta Investments, s. r. o. a Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, jednatelka společnosti Penta Hospitals CZ, s. r. o.

  Oba jmenovaní představili záměry společnosti pro budoucí fungování nemocnice, které budou prezentovat rovněž na jednání zastupitelstva města 22. listopadu 2017.

   

   

  RM dále projednávala majetkovou, bytovou, finanční a investiční agendu, v nichž mj. přijala usnesení:

   

   

  RM vzala na vědomí informace o připravované koncepci rozvoje Nemocnice Sušice předložené zástupci společnosti Penta Hospitals CZ s. r. o. a doporučuje projednat je na Správní radě a Dozorčí radě Nemocnice Sušice o. p. s. a následně předložení koncepce zástupci Penta Hospitals CZ s. r. o. na jednání zastupitelstva města dne 22. 11. 2017.

   

   

  RM schválila uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro LHC Sušice, zařizovací obvod NP Šumava, s platností od 1. 1. 2019
  do 31. 12. 2028 se společností Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o. , v celkové výši
  25 245,- Kč bez DPH (30 546,- Kč s 21% DPH). RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM schválila uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro LHC Sušice, zařizovací obvod Nezařízené, s platností od 1. 1. 2019
  do 31. 12. 2023 se společností Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o. , v celkové výši 15. 345,- Kč bez DPH (18 547,- Kč s 21% DPH). RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

   

  RM v souladu s podmínkami výzvy ruší výběrové řízení na pronájem částí pozemkových parcel 1178/4,1178/3 a st. 2477, včetně stavby bez čp/če - kiosku s příslušenstvím, podia, kuželníku a paluby, na ostrově Santos, k. ú. Sušice
  nad Otavou, vyhlášené dne 26. 6. 2017.

   

  RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k. ú. Sušice
  nad Otavou o výměře 24 m2 firmě MX 117 s. r. o. , Praha, zastoupené jednatelem Michalem Kroupou, ke zřízení restaurační předzahrádky, za nájemné ve výši
  4,- Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou od 20. 10. 2017 do 14. 1. 2018, s platbou před podpisem smlouvy.

   

  RM schválila smlouvu o umístění sítě mezi městem Sušice a stavebníky Ing. Ondřejem Uherem, Bc. Dagmar Uherovou a Jiřím Zudou, a to prodloužených veřejných řadů vodovodu a kanalizace do pozemku města p. č. 392/21 k. ú. Sušice nad Otavou, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  RM schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou Fr. Stupky v Sušici a panem Františkem Knetlem, Sušice, a to na sklepní prostor o výměře 28 m2 v objektu čp. 255/II na stpč. 594 k. ú. Sušice nad Otavou.

   

  RM schválila výběr dodavatele na akci: ,,Dovybavení sběrného dvora v Sušici - ekosklad a kontejnery“ firmu MEVA-CB, s. r. o., IČ: 65006020, se sídlem Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice, s nabídkovou cenou 813. 700,- Kč bez DPH, tj. 984. 577,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy
  o dílo.

   

  RM schválila výběr dodavatele na akci: ,,Dovybavení sběrného dvora v Sušici - balíkovací lis“ firmu TOMRA s. r. o. , IČ: 25718088, se sídlem Vyšehořovice 105, 250 87 Mochov, s nabídkovou cenou 253. 590,- Kč bez DPH, tj. 306. 844,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM revokovala usnesení č. 602 ze dne 2. 10. 2017: ,,RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 1714 - Sídliště Hrádecká - hřiště navýší o 180. 000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 – rezerva na investice a provoz“.

   

  RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 1714 - Sídliště Hrádecká - hřiště navýší o 600. 000,- Kč a o tutéž částku se navýší org. 98 konečný zůstatek minulých let.

   

  RM schválila výběr dodavatele na akci: ,,Dovybavení sběrného dvora v Sušici - vysokozdvižný vozík (1)“ firmu Jungheinrich (ČR) s. r. o. , IČ: 47123591, se sídlem Modletice 101, 251 01 Říčany, s nabídkovou cenou 650. 000,- Kč bez DPH, tj. 786. 500,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM projednala a schválila usnesení týkající se bytové agendy- pronájmy,  splátkové kalendáře, přidělení bytů ad. (kompletní usnesení na webu města)

   

  RM schválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. A – 002594 - 00 se společností Pošumavská odpadová, s. r. o. , Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy a pověřila starostu města podpisem dodatku.

   

  RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002690-00 ze dne 29. 4. 2016 na akci „Sportovní hala Sušice – projektová dokumentace“ s firmou APRIS 3MP, s. r. o. , K Roztokům 190, Praha 6 Suchdol, 165 00, IČ: 27183912, dle přílohy a pověřila starostu města podpisem dodatku.

   

  RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002855-00 ze dne 31. 3. 2017 na akci „Sportovní hala Sušice – vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr“ s firmou APRIS 3MP, s. r. o. , K Roztokům 190, Praha 6 Suchdol, 165 00, IČ: 27183912, dle přílohy a pověřila starostu města podpisem dodatku.

   

  RM schválila dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Sušice a Ing. Oldřichem Šebkem dle přílohy a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

  RM schválila dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Sušice a Ing. Oldřichem Šebkem dle přílohy a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

  RM schválila smlouvu o dílo na provedení opravy zpevněné plochy u Domu s pečovatelskou službou Na Baště čp. 145 s firmou Sušická stavební s. r. o. , Tichá 873, 342 01 Sušice, IČ 00872938 ve výši 245 774,00 Kč bez DPH, tj. 282 640,10 Kč včetně 15 % DPH a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

  RM souhlasila s přijetím peněžního daru pro organizaci Sportoviště města Sušice, p. o. ve výši 10 tis. Kč od firmy SITEL, spol. s r. o. a 5 tis. Kč od firmy SPAK Foods s. r. o. na zajištění akce Extreme Challenge 2017.

   

  RM souhlasila s čerpáním fondu investic Základní školy Sušice, Lerchova ul., na opravu vrat a zahradní plochy pro praktickou výuku org. 216 – ZŠ Lerchova v celkové výši 192 tis. Kč.

   

   

  Kompletní usnesení z jednání rady a zastupitelstva města najdete na stránkách města Sušice (www.mestosusice.cz - úřední deska).

  -red-

  Sdílet