Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zakázky, investice, pozemky...


  V pondělí 2. října se rada města sešla na svém 21. jednání. Na programu jednání byly investice, veřejné zakázky,  agenda pozemků a nebytových prostor a další.

   

  • RM schválila „Mzdová pravidla pro příspěvkové organizace“ a „Pravidla pro výpočet objemu mzdových prostředků příspěvkových organizací“ - Sociální služby města Sušice, Sušické kulturní centrum a Sportoviště města Sušice.

   

  • RM schválila rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 201 Hospodářská správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 30. 000 Kč. (přijetí účelové dotace spojené s výdaji na volbu prezidenta republiky)

   

  • RM schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Kotelna ve Vodní ulici, Sušice“ dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY, s. r. o. , Sušice, Jindřich Lachout, Chotoviny - Červené Záhoří, STAVOPLAST KL, s. r. o. , Stachy, Václav Bříza, Klatovy, THERMOLUFT, s. r. o. Klatovy, TRASKO, a. s. , Vyškov, Miroslav Batysta, Horažďovice a SYSTHERM s. r. o. , Plzeň 4, Bukovec, K Papírně 172/26, 312 00, IČ: 64830454.

   

  • RM schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby dle Směrnice č.  01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Výměna kotlů v kotelnách Stupkova, Sirkařská, Vojtěška – projektová dokumentace“ dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: TRASKO, a. s. , Vyškov, Ing. Gustav Svoboda, Sušice, Karel Kačer, Plzeň, THERMOLUFT, s. r. o. , Klatovy.

   

  • RM schválila smlouvu o právu provést a užívat stavbu, týkající se uložení přípojky elektřiny do pozemku města p. č. 778/1 k. ú. Sušice nad Otavou a uložení kanalizační přípojky do pozemku p. č. 2292/1 k. ú. Sušice nad Otavou, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  • RM schválila záměr pachtu části pozemku p. č. 2237 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 7670 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.

   

  • RM souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na garáž na st. p. č. 2700 k. ú. Sušice nad Otavou, dohodou ke dni 31. 10. 2017.

   

  • RM schválila záměr pronájmu garáže na st. p. č. 2700 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 25 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.

   

  • RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 2555/1 (ost. plocha – jiná plocha) k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 10 m2 za celkovou kupní cenu 2 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, a doporučila zastupitelstvu pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  • RM doporučila zastupitelstvu rozhodnout o směně pozemků p. č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 329 m2 a p. č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 759 m2, oba k. ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů Čeké republiky, s. p. , v ceně obvyklé 196 334,- Kč, za pozemky p. č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře 4273 m2 a p. č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k. ú. Albrechtice u Sušice, v majetku města Sušice, v ceně obvyklé 92 790,- Kč, s tím, že město Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s. p. , rozdíl v kupní ceně ve výši 103 544,- Kč a s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN uhradí město, a doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy.

   

  • RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou FIXnet s. r. o. , Pravdova 1274, Sušice II. , jako oprávněným, spočívající v zajištění řádného umístění a vedení optické sítě, její provozování a udržování, a to v pozemcích města p. č. 356/1, 2274/1, 369/26, 373/24, 373/32, 373/33, 373/34, 966/5, 966/8, 970/2, 102/6, st. 601/2, 1587/2, 1587/4, 1590/21, 2258/2, 2258/3, 2636, 2680, 2256/1, vše k. ú. Sušice na Otavou, za celkovou náhradu 22 700,- Kč + DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  • RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a. s. , jako oprávněným, spočívající ve zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p. č. 1340/2 a 1340/3 k. ú. Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 4 450,- Kč + DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  • RM rozhodla o zadání zakázky „Výměna čerpadel ve studni SB, Sušice“ společnosti Envexo s. r. o. , Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ 28593758. RM schválila smlouvu o dílo s touto společností ve výši 480 909,00 Kč bez DPH, tj. 581 900,00 Kč včetně DPH a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

  • RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002890-00 s firmou morez stavební s. r. o. , Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň na akci „Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1060 - 1063 “, kterým se prodlužuje termín dokončení díla a pověřila starostu města jeho podpisem.

   

  • RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002842-00 s firmou RYNOSTAV s. r. o. , Pod Kalichem 386, 342 01 Sušice na akci „ČOV Sušice - stavební úpravy objektu lisovny kalů“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla a pověřila starostu města jeho podpisem.

   

  • RM schválila uzavření smlouvy na dodávku workoutové sestavy pro hřiště na sídlišti Sirkařská s firmou COLMEX, s. r. o. , Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ: 29037221 s nabídkovou cenou 103. 273,- Kč bez DPH, tj. 124. 960,- Kč včetně 21%  DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  • RM souhlasila s vybudováním oplocení hřiště na sídlišti Sirkařská firmou Josef Tuháček, Lokšany 659, 262 72 Březnice, IČ: 16934792 dle předložené cenové nabídky za cenu 295. 104,- Kč bez DPH, tj. 357. 076,- Kč včetně 21%  DPH.

   

  • RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 1714 - Sídliště Hrádecká - hřiště navýší o 180. 000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 – rezerva na investice a provoz.

   

  • RM nesouhlasila se zapojením města Sušice do projektu „Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí“.

   

   

  Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města najdete na webových stránkách města Sušice - www.mestosusice.cz / úřední deska.

  -red-


  Sdílet